Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Vermeulen Renaat

Evensveldstraat 11

9660 Brakel

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00uur Telefoonnummers: 003255 605242, 0032 484228911, 0032484 162573

E-mailadres: alpacasevensveld@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE 0704.948.983

Artikel 2 - Toepasselijkheid

· Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

· Wij leveren in België en Nederland.

· Een bestelling kan geplaatst worden door iedere meerderjarige persoon.

Bestellingen geplaatst door een minderjarige, kunnen mogelijks geweigerd worden.

· Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

· Samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering ontvangt u een een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat kan opgeslagen of afgedrukt worden.

· Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan de meest voordelige tekst worden ingeroepen door de koper.


Artikel 3 – Bestellen en betalen.

· Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

· De producten worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven. Dat geldt ook voor het bestel- en betalingsproces. Afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Onze wol is een product afkomstig van alpaca's en er zijn alleen natuurlijke kleuren. Er kunnen dus kleurafwijkingen voorkomen, waardoor de kleur op de website soms niet 100% overeenkomt met de realiteit. Deze afwijkingen zijn geen geldige reden om een bestelling te retourneren na de retourtermijn van 14 dagen.

· Een bestelling is compleet en definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra de betaling is ontvangen. Er zijn 2 types betaling mogelijk, namelijk contant bij afhaling op ons vestigingsadres en per overschrijving met de gegevens die terug te vinden zijn op het online bestelformulier.

· Om een product aan te kopen, worden de stappen gevolgd op het online bestelformulier. Nadat het product is gekozen wordt het toegevoegd aan het winkelmandje. Nadien worden contactgegevens en facturatiegegevens opgegeven alsook de wijze van levering: afhaling op de boerderij of per gewone post. Na bevestiging is de bestelling definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

· Na aankoop heeft de koper gedurende 14 dagen vanaf de levering op het door de koper aangeduide adres het recht om te goederen terug te zenden. De bestelling kan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden teruggestuurd worden. Ten laatste binnen de 14 dagen nadat de bestelling terug is binnengekomen, of, indien de bestelling nog niet werd verstuurd, wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee oorspronkelijk is betaald.

· Producten die teruggestuurd worden moeten in goede staat verstuurd worden. We kunnen geen producten retour aanvaarden die beschadigd zijn of die deels werden gebruikt.

· De klant die een product wenst terug te sturen kan dit doet op een manier die hem past, per post, per koerier of persoonlijk op de boerderij. De kosten voor de retour zijn ten laste van de klant.

· Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de klant een email te sturen aan alpacasevensveld@gmail.com om dit te melden. Er wordt dan eerst een bevestigingsmail gestuurd, alvorens de retour kan uitgevoerd worden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het Europees modelformulier voor Herroeping en dat dient dan naar hetzelfde emailadres te worden gestuurd.

Artikel 5 - De prijs

De prijzen die op onze website vermeld zijn, zijn BTW inclusief. In geval van een bijzonder aanbod wordt een periode vermeld waarin dit aanbod geldig is. Tijdens die periode verandert de prijs niet.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen

aan de normale verwachtingen die ervan verwacht mag worden hebben rekening houdende met de specificatie van het product.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

· Alle goederen en diensten worden geleverd op het bij de bestelling aangegeven adres.

· Geaccepteerde bestellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd maar uiterlijk binnen de 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij vóór het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.

· Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan de klant steeds op ons risico. Verzending van goederen die binnen de 14 dagen na aankoop worden teruggestuurd valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

· We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

· In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

· Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij

onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

· Voor alle klachten dient er contact genomen te worden per email op alpacasevensveld@gmail.com

· Belgische recht is van toepassing op onze overeenkomsten met klanten. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Alpaca's Evensveld hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien aan personen persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening betreffende de GDPR (van kracht op 25 mei 2018).Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: concreet
1. Alpaca's Evensveld verzamelt persoonlijke gegevens en verwerkt die met als doel aan de betrokkenen de door hen gevraagde producten of diensten te leveren of te verstrekken. Deze informatie kan door Alpaca's Evensveld gebruikt worden om de personen die hun gegevens hebben doorgegeven te informeren.

2. Alpaca's Evensveld verbindt er zich toe deze gegevens niet ter beschikking te stellen aan derden.

3. Alpaca's Evensveld verzamelt informatie in elektronische bestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en wordt zorgvuldig bewaard.

4. Betrokkenen over wie Alpaca's Evensveld gegevens heeft verzameld, hebben steeds toegang tot hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen deze op juistheid controleren en binnen een redelijke termijn onjuistheden laten verbeteren. De betrokkenen kunnen hun persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

5. Betrokkenen over wie Alpaca's Evensveld gegevens heeft verzameld, hebben het recht om op eenvoudig verzoek hun gegevens te laten verwijderen uit de bestanden (het zgn. recht om vergeten te worden).

6. Alpaca's Evensveld is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. De betrokken persoon kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken en kan hiervoor Alpaca's Evensveld contacteren.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Alpaca's Evensveld neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor verdere informatie contacteer Alpaca's Evensveld, Evensveldstraat 11, 9660 Brakel of op alpacasevensveld@gmail.com